Week

  Meer informatie?

  Wilt u graag meer weten dan kunt u het contactformulier gebruiken of rechtstreeks mailen naar  directie.demolenhoek@stgboom.nl

  Of belt u direct met  013 52 34 346

  Medezeggenschapsraad

  Voor iedere basisschool is bij de wet geregeld dat zij dient te beschikken over een Medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit ouders en leerkrachten.

  Deze MR voert overleg met de directie van de school.

  Het is de taak van de medezeggenschapsraad om het contact te onderhouden tussen het schoolbestuur, de ouders en het team. Zij brengen advies uit of hebben instemmingsrecht over bestuurlijke zaken zoals: begrotingen, benoemingen en de schoolgids.

  De MR van de Molenhoek telt momenteel vier leden: twee ouders en twee teamleden. Ze komt vijf tot zes keer per jaar samen.
  Na een periode van drie jaar komen er verkiezingen waarvoor de ouders zich verkiesbaar kunnen stellen. De vergaderingen zijn openbaar. Een vergadering begint met een inloophalfuurtje voor het stellen van vragen door ouders of andere belangstellenden. Voor vergaderdata verwijzen we u naar de jaarkalender.

  Sinds augustus 1999 bestaat er binnen ons bestuur een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Elke MR vaardigt twee leden af naar de GMR, een ouder en een teamlid. De GMR bespreekt onderwerpen die voor elke school van belang zijn; het schooloverstijgend beleid. De GMR vergadert regelmatig met de algemeen directeur. Voor data verwijzen we u naar de jaarkalender.